2011. június hónap bejegyzései

Új Munka Törvénykönyve 2011

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a munkaügyi módosító csomagot, amely a Munka törvénykönyvét is több ponton módosítja.

A Munka Törvénykönyvét érintő módosítások várhatóan 2011. augusztus elején lépnek hatályba.

Szabadságot érintő változások:

A szabadságot továbbra is kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. A módosító javaslat szerint azonban kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban – a felek eltérő megállapodása hiányában – ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer minimum tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.

A javaslatban foglaltak szerint – a munkáltatói terhek csökkentése érdekében – a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj igénybevételének idejére járó fizetés nélküli szabadságnak csak az első hat hónapja jogosít majd szabadságra.

A gyermek, gondozása, ápolása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, és a felek megállapodnak, azt pénzben is meg lehet váltani. (Mt 136 § (1))

Szülési szabadság idején csak az első fél év lesz szabadságra jogosító időszak.

A gyermek ápolása miatti fizetés nélküli szabadság lejártának dátumáról a munkavállaló köteles 30 nappal a munkába állás előtt értesíteni a munkáltatót.

Túlmunka, felmondások

A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A jövőben a munkáltató egyoldalúan előírhatja, hogy ellenértékként – pótlék helyett – szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál. A pihenőnapon végzett rendkívüli munkavégzés szabályai változatlanok.

Munkaidőkeret alkalmazása esetén, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt szűnik meg, a többlet óradíjat ki kell fizetni.

A vezető állású munkavállalók tekintetében emelkedik a védelmi szint: míg a hatályos szabályozás szerint munkaviszonyuk rendes felmondással történő megszüntetését a munkáltató nem köteles megindokolni, a törvényjavaslat e szabályt szűkíti: a vezető állású munkavállaló terhessége kezdetétől a szülési szabadság végéig a munkáltatót az általános szabályok szerint terheli indoklási kötelezettség.

Munkaidő átcsoportosítás: (Mt 117/C. §)

„Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról” című törvényjavaslatból kitűnik, hogy az eredetileg a gazdasági válság miatt bevezetett munkaidő csökkentések lehetőségét véglegesítenék. Abban a formában, hogy a rendes munkaidő mértékének (legalább heti 36 óra) átmeneti csökkentése miatt fel nem használt munkaórák hosszabb időre átcsoportosíthatók legyenek, úgy hogy a munkavállalók legfeljebb heti 44 órát dolgozhatnak, heti 40 órára járó bérért.

Ezzel a lehetőséggel legfeljebb egy évig lehet élni, ezen idő túllépése esetén a munkavállaló számára háromszoros bér jár, illetve a korábbi megállapodás lejártát követően csak egy év elteltével lehet ismét magasabb munkaidőben foglalkoztatni a dolgozót. Részleges felmondási tilalom védi a munkavállalókat, a felemelt óraszám ideje alatt nem lehet gazdasági érdekekre hivatkozva felmondani a munkaviszonyát.

A kormány tervei szerint, akár 6 hónapos próbaidőt is kiköthet a munkaadó, abban az esetben, ha a munkáltatónál hatályos kollektív szerződésbe foglalják, ennek hiányában továbbra is a maximum 90 napos próbaidő érvényes.

Munkaerő-kölcsönzésről szóló 2008/104 EK irányelv átvétele: A törvény ide vágó szabályai várhatóan 2011. december 1-től lépnek életbe.

Ezen uniós irányelv átültetése érdekében a javaslat kimondja, hogy a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az irányelvből következő speciális szabályokat mind a teljes, mind pedig részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetében, a határozatlan idejű, illetve a határozott idejű munkaviszonyok esetében is alkalmazni kell.

A jövőben kölcsönbeadó nem csupán az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet lehet, hanem az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás is, amely a rá irányadó jog szerint kölcsönzést folytathat.

Továbbra is tilos a kölcsönzés, ha a munkáltatónál sztrájk van érvényben.

A terhes vagy szoptatós, ill. fiatal munkavállalónak minősülő kölcsönzött munkavállalók védelmének érdekében biztosítják számukra mindazon jogokat, amelyek a kölcsönbevevő e körbe tartozó munkavállalóit megilletik. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve is kibővítésre kerül: az új szabályozás főszabályként előírja, hogy ez az elv a kikölcsönzés első napjától, minden bérelem vonatkozásában érvényesítendő. Az új szabályozás kiterjeszti továbbá a kölcsönvevőnél hatályban levő kollektív szerződés és egyéb szabályzatok alkalmazhatóságát a kölcsönzött munkavállalókra is.

Mivel a jogszabályt cikkünk megjelenésével egy időben tárgyalja a parlament, és számos módosító indítványt nyújtottak be, a pontosítást illetve a hatályba lépés időpontját a következő cikkünkben közöljük.

Nagy Szilvia

Munkaügyi vezető
EU-DiákOK Iskolaszövetkezet

Elérhetőségeink:
eucsoport@eucsoport.hu

EU-CSOPORT

Az állásbörzék lehetőségei cégek számára

A megfelelő friss diplomás munkatársak, gyakornokok felkutatására, valamint a cég hírnevének terjesztésére a felsőfokú tanulmányokat végzők körében talán a legegyszerűbb, legésszerűbb, legnépszerűbb megoldás az állásbörze.

Az egyetemi állásbörzék időszaka általában tavasszal van, márciustól májusig, de a nagyobb egyetemek, vidéki campusok alkalmanként tartanak ősszel is börzéket. E mellett ritkán, de előfordul, hogy egyes intézmények csak ősszel rendeznek kari, vagy egyetemi állásbörzét.

A pontos időpontokról, helyszínekről az interneten minden információt be lehet szerezni. Léteznek olyan oldalak, ahol egy helyen az összes börzéről talál tájékoztatást (ilyen pl. a www.felvi.hu), feltéve, ha azt a szervezők jelezték az adott weblapok üzemeltetőinek. Azonban az egyes intézmények saját honlapján biztos, hogy részletesen kap választ a felmerülő kérdésekre.

Elsősorban azt kell mérlegelni, hogy melyek azok a karok, szakok, amelyeknek képzései beleillenek cégük profiljába, legyen szó gyakornokok toborzásáról, vagy akár új, friss diplomás munkatársak kereséséről. Ha megtalálta azt az intézményt ? vagy intézményeket ?, mely hallgatói potenciális bázist jelentenek az Önök számára, és jelentős számban képviselik magukat a karon az adott városban, régióban, akkor talán érdemes egyéb statisztikai adatokat is böngészni, hogy az iskola korábbi állásbörzéi mennyire voltak eredményesek, sikeresek a hallgatók, valamint a kiállítók körében.

A kapcsolatfelvétel a szervezőkkel szinte mindig gördülékeny: a rendelkezésre bocsátott elérhetőségek alapján könnyen megy, és szívélyesen válaszolnak bármilyen kérdésre. Részletes felvilágosítást kaphatnak tőlük a stand kialakításáról, felszereltségéről, de sok esetben egyedi ötletek megvalósítására is nyitottak. A megjelenési költségek állásbörzénként változóak ? akár ingyenes is lehet ?, de erre vonatkozóan is bő tájékoztatást adnak az illetékesek.

A részvételi lapok kitöltésekor figyeljen, nehogy lemaradjon egyéb lehetőségről, amelyet a szervezők a stand mellett biztosítanak, és amivel saját cégét tovább promótálhatja az érdeklődők körében! Ez állásbörzétől függően lehet egy konkrét promóciós cikk a kiállítási újságban, banner elhelyezése a szervezői honlapon, előadás az állásbörze alatt, próbainterjúk lebonyolítása, stb. Ügyeljen rá, hogy ezek alkalmanként többletköltséggel is járhatnak!

Az egyik legjobb tanácsadási fórum a próbainterjú, ahol az érdeklődő pályakezdők és álláskeresők részére adhatnak gyakorlati tanácsokat. Ennek keretében lehetőség van az önéletrajzok átnézésére, esetleges hibák kijavítására, lényeges témakörök átbeszélésére, mint például végzettségek, tapasztalatok részletezése, nyelvtudás felmérése, számítógépes ismeretek, egyéb ismeretek, személyes érdeklődés, hobbi, stb. Interjúalanyaik első kézből kaphatnak visszajelzést konkrét megjegyzésekre, válaszokra, viselkedésükre, megjelenésükre, fellépésükre. Ezzel fejleszthetik önbizalmukat, kiállásukat, valamint a tanácsok segítségével a későbbi állásinterjúkon Önök is felkészültebb, eredményesebb jelöltekkel találkozhatnak, ezáltal hatékonyabbá és gyorsabbá válik a kiválasztás folyamata, továbbá egyszerűbbé válik a legalkalmasabb jelölt kiválasztása.

Az érdeklődők előszeretettel szerzik be a kiállító standok promóciós szóróanyagait, de érdemes csak bizonyos feltételek mellett ajándékokat osztogatni: használják ki, hogy személyesen találkozhatnak a potenciális célcsoporttal! Hasznos dolgokkal keltsék fel a látogatók érdeklődését cégük iránt, és készítsenek felmérést, közvélemény-kutatást, vagy építsenek adatbázist az érdeklődők önéletrajzaiból, esetleg egyszerűbb egyedi, saját tervezésű adatlapból! Így a cég számára értékes eredményeket szerezhetnek, illetve az ígéretes jelölteket később is kereshetik. Számoljanak azzal is, hogy a szóróanyagok, aktuális hirdetések nagy részét a börze végén a szervezők átveszik, ezáltal nevük a köztudatban marad, az intézmény hallgatói a későbbiekben is folyamatosan értesülnek a cégről, álláslehetőségekről.

Szűcs Barbara

HR tanácsadó
EU-JOBS Kft.

Német Gábor

Marketing vezető
EU-CSOPORT

Elérhetőségeink:
eucsoport@eucsoport.hu

EU-CSOPORT